Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

KNOCK OUT PRODUCTIONS

                                                                                                                                  

Sklep internetowy KNOCK OUT PRODUCTIONS, dostępny pod domeną internetową: http://knockoutprod.net/sklep, prowadzony jest przez Grzegorza Ochaba, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GO4Music Grzegorz Ochab NIP 9452054217, zwanego dalej: „GO4Music”.

§1.

DEFINICJE

Wymienione w Regulaminie pojęcia na potrzeby niniejszego Regulaminu oznaczają:

 1. Sklep – platforma internetowa dostępna pod domeną internetową http://knockoutprod.net/sklep, działająca na zasadach określonych w Regulaminie, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów; za pośrednictwem której dokonywane jest prowadzenieonta Klienta oraz sprzedaż internetowa, dystrybucja i promocja Biletów przez GO4Music;
 2. Klient – korzystająca ze Sklepu: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 3. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk,  zawierający zasady korzystania ze Sklepu, w tym: zakładania Konta przez Klienta, prowadzenia Konta przez Sklep, składania zamówień przez Klienta, zapisywania się na Newsletter, świadczenie usługi Newslettera, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, sposoby dostarczania zamówionych w Sklepie Biletów, a także inne prawa i obowiązki Klientów oraz Sklepu;
 5. Wydarzenie – wydarzenie artystyczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe realizowane przez Organizatora, na które dystrybuowane lub sprzedawane są Bilety w Sklepie;
 6. Organizator – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, realizująca Wydarzenie. Informacja kto jest Organizatorem wydarzenia umieszczana jest każdorazowo w opisie Wydarzenia w Sklepie.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane w Sklepie;
 8. Bilet – dokument wydawany przez Go4Music, potwierdzający uprawnienie Klienta do wzięcia udziału w Wydarzeniu;
 9. Bilet kolekcjonerski – Bilet w formie papierowej wydawany przez Go4Music, potwierdzający uprawnienie Klienta do wzięcia udziału w Wydarzeniu;
 10. Bilet elektroniczny Bilet generowany przez Go4Music w Sklepie w formie elektronicznej jako link do  pliku PDF umożliwiającego wydruk, zawierający unikalny kod kreskowy umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące, potwierdzający uprawnienie Klienta do wzięcia udziału w Wydarzeniu;

 

 

§2.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. GO4Music dostarcza w ramach Sklepu: bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym: prowadzenie Konta Klienta, usługę Newslettera oraz prowadzi sprzedaż internetową, promocję i dystrybucję Biletów na Wydarzenia organizowane i przeprowadzane przez poszczególnych Organizatorów,
 2. GO4Music jest pośrednikiem w sprzedaży lub dystrybucji Biletów, a podmiotem odpowiedzialnym za przebieg Wydarzenia jest Organizator. Zasady udziału w takim Wydarzeniu określa regulamin wydawany przez Organizatora.
 3. Informacja o tym, kto jest Organizatorem danego Wydarzenia oraz informacje o Wydarzeniu umieszczane są w opisie tego Wydarzenia w Sklepie oraz na Bilecie. Dane identyfikujące Organizatora Klient może również uzyskać kontaktując się z bezpośrednio z GO4Music.
 4. Małoletni w wieku do 13 lat, o ile posiada Bilet, może uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet, która przed wejściem na Wydarzenie podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora lub GO4Music, dostępnego przy wejściu na Wydarzenie.
 5. Sprzedaż w Sklepie odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. W celu korzystania ze Sklepu, niezbędne są: 
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
 2. zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługa JavaScript,
 3. aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail)
 4. włączona obsługa plików cookies,
 5. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up)
 6. karta graficzna obsługująca rozdzielczość min. 1240x720
 7. program do czytania plików PDF np. Adobe Acrobat Reader
 1. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu.
 4. GO4Music zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Sklepie przed rozpoczęciem prac.
 5. Korzystanie przez Klienta z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, pomimo stosowania różnorodnych zabezpieczeń przez GO4Music, może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

 

§3.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać Zamówienia drogą elektroniczną na Bilety dostępne
  w asortymencie Sklepu 24 godziny na dobę, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia przez GO4Music odbywa się w dni robocze.
 2. Ceny Biletów podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatki, natomiast nie zawierają kosztów za dodatkowe usługi (kosztów przesyłki oraz kosztów obsługi Zamówienia przez GO4Music). Ostateczna cena Biletu, zawierająca wszystkie dodatkowe usługi, podana jest w podsumowaniu Zamówienia przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje następujących czynności:
 1. wybiera rodzaj i ilość Biletów na wydarzenie poprzez kliknięcie w wydarzenie prezentowane w Sklepie  i dodanie Biletów do wirtualnego koszyka,
 2. wskazuje w formularzu Zamówienia sposób doręczenia Biletów oraz sposób zapłaty za Zamówienie, spośród form dostępnych w Sklepie,
 3. wypełnia pola swoimi danymi w interaktywnym formularzu,
 4. akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu Zamówienia,
 5. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji generowanych przez Sklep, dotyczących realizacji Zamówienia,
 6. klika w ikonkę „Zamawiam i płacę”.

 

 1. Potwierdzeniem poprawnego złożenia Zamówienia przez Klienta jest otrzymanie przez niego potwierdzenia złożenia Zamówienia wraz z treścią Regulaminu, przesłanego automatycznie ze Sklepu po prawidłowym złożeniu Zamówienia na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 2. Klient ma możliwość wyboru jednej z form doręczenia Biletu spośród następujących::

a) wysyłka na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) linku do wygenerowania Biletu elektronicznego w formacie PDF, który Klient zobowiązany jest samodzielnie wydrukować i okazać Organizatorowi przy wejściu na Wydarzenie w formie czytelnego wydruku lub na przenośnym urządzeniu elektronicznym i który może zostać zamieniony na Bilet kolekcjonerski przy wejściu na Wydarzenie przez Organizatora,

b) wysyłka Biletu kolekcjonerskiego na podany przez Klienta adres, który należy okazać Organizatorowi przy wejściu na Wydarzenie.

 1. Dostawa Biletów w formie papierowej możliwa jest jedynie na terenie Polski. Dostępne sposoby i koszty dostawy podawane są każdorazowo w formularzu Zamówienia po wybraniu towarów przez Klienta, przed zatwierdzeniem przez niego Zamówienia.
 2. Bilet elektroniczny zawiera unikalny kod kreskowy, który Klient zobowiązany jest okazać Organizatorowi  przy wejściu na Wydarzenie celem zeskanowania przy użyciu urządzenia skanującego przez Organizatora i weryfikacji uprawnienia Klienta do wstępu na Wydarzenie.
 3. Kod zawarty na Bilecie elektronicznym jest ważny tylko przy pierwszym skanowaniu, t.j. niemożliwe jest ponowne wejście na Wydarzenie po zeskanowaniu Biletu elektronicznego, wobec czego Klient
  z chwilą otrzymania Biletu elektronicznego jest obowiązany do:

a) przechowywania Biletu elektronicznego z zachowaniem należytej staranności,

b) nieudostępniania kodu kreskowego widniejącego na Bilecie elektronicznym publicznie w Internecie lub publicznie w inny sposób,

c) nieprzesyłania Biletu elektronicznego lub kodu kreskowego znajdującego się na Bilecie elektronicznym jakimikolwiek środkami komunikacji,

d) nieudostępniania Biletu elektronicznego lub kodu kreskowego osobom nieuprawnionym.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Go4Music nie ponosi odpowiedzialności za użycie przez osoby nieuprawnione Biletu elektronicznego, do którego doszło z winy Klienta, w szczególności poprzez udostępnienie przez niego Biletu elektronicznego (lub kodu kreskowego znajdującego się na Bilecie elektronicznym) w jakikolwiek sposób osobom nieuprawnionym.

 1. Płatność w Sklepie jest możliwa poprzez system płatności elektronicznej obsługiwanej przez Dotpay S.A.
  z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Warunkiem realizacji Zamówienia przez GO4Music jest zapłata za Bilet przez Klienta.
  W przypadku wyboru płatności drogą przelewów elektronicznych, brak dokonania płatności w czasie 20 minut od momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia zostanie przez Sklep anulowane.
 3. Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na Wydarzenie.
 4. W przypadku, w którym zamówiony w formie papierowej i opłacony Bilet nie dotrze do Klienta najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia, wskazane jest, by Klient skontaktował się z GO4Music  telefonicznie lub w drodze mailowej pod adresem kasia@knockoutprod.net w celu ustalenia sposobu wydania biletu zastępczego lub zwrotu kosztów zakupu Biletu.

 

§4.

NEWSLETTER

 1. Go4Music świadczy usługę subskrypcji Newslettera, w ramach której za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Go4Music informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Newsletter zawiera informacje o Wydarzeniach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości związane z prowadzeniem Sklepu.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera, wysyłając oświadczenie o rezygnacji z Newslettera drogą mailową lub pocztową.
 4. Go4Music może zaprzestać w każdym czasie świadczenia usługi Newslettera. O zamiarze zaprzestania świadczenia usługi Newslettera, Go4Music poinformuje Klienta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

§ 5.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJE

 1. Stosownie do przepisu art. 38 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014), Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie sprzedaży Biletów na Wydarzenia z oznaczoną datą, w związku z czym, zakupione Bilety nie podlegają wymianie lub zwrotowi w trybie określonym w ww. przepisach.
 2. GO4Music ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi rzeczy wolnych od wad i jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom, odpowiedzialność GO4Music z tytułu rękojmi za wady w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. GO4Music jest jedynie pośrednikiem w sprzedaży Biletów, w związku z czym, reklamacje skierowane do GO4Music, dotyczące realizacji Wydarzenia, zostaną przekazane Organizatorowi.
 4. Reklamacje związane z realizacją Wydarzenia można przesyłać:
 1. w drodze elektronicznej na adres mailowy kasia@knockoutprod.net
 2. drogą pocztową na adres: Grzegorz Ochab, ul. Józefa Chełmońskiego 130J lok. 10, 31-340 Kraków
 1. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, wskazane jest by Klient wraz z reklamacją zawierającą dane kontaktowe, przesłał: Bilet oraz dowód zakupu Biletu wraz z opisem zawierającym jak najwięcej informacji dotyczących przyczyn reklamacji.
 2. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez GO4Music.
 3. GO4Music rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 4. Konsument  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenia się w szczególności do:

a) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a GO4Music,

b)  stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

 

 

§6.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Grzegorz Ochab, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GO4Music Grzegorz Ochab adresem: ul. Józefa Chełmońskiego 130J lok. 10, 31-340 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP 9452054217 , REGON 123024130, adres poczty elektronicznej: kasia@knockoutprod.net.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., innymi właściwymi przepisami oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu Zamówienia jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Zamówienia.
 4. Klient, decydując się na rejestrację w Sklepie lub złożenie Zamówienia, podaje dane osobowe niezbędne do jego realizacji.
 5. Przetwarzanie danych osobowych następuje: a) w celu realizacji przepisów prawa, b) w celu realizacji Zamówienia, c) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych.                                  
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt b) i c) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.
 7. Dane osobowe zgromadzone przez GO4Music mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 8. GO4Music zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Klientom przysługuje prawo:
   1.  dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych Konta,
   2.  żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
   3.  sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. W celu realizacji praw, o których mowa w ust. Poprzedzającym, należy skontaktować się z Administratorem danych w drodze pisemnej lub mailowej.
 11. Podczas wizyty w Sklepie, automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
  1. adres IP
  2. data i czas wizyty w Sklepie
  3. typ systemu operacyjnego Klienta
  4. typ i wersja przeglądarki internetowej

Dane te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 1. W celu dostosowania Sklepu do indywidualnych potrzeb Klientów, Sklep używa plików cookies czyli niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Klienta.
 2. Sklep wykorzystuje dwa podstawowe pliki Cookies:

a) sesyjne - dotyczą aktywności Klienta podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są  usuwane

b) trwałe - pozostają w urządzeniu Klienta i aktywują się kiedy otwiera on stronę Sklepu.

Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane jedynie w celach technicznych związanych
z administracją serwera oraz w celach statystycznych.

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies do:
  1. tworzenia anonimowych statystyk pozwalających na optymalizowanie użyteczności serwisu
  2. utrzymywania sesji Klienta,
  3. dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa danych,
  5. łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami z których Klient korzysta,
 2. Klient, zmieniając ustawienia przeglądarki, może w każdym momencie wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.

 

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin został wydany przez Grzegorza Ochaba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Go4Music Grzegorz Ochab pod adresem: ul. Józefa Chełmońskiego 130J lok. 10 31-340 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającego nr  NIP 6772280971, REGON 120675989.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017.
 3. Regulamin może ulec zmianie, a o zmianie tej Klienci zostaną poinformowani z uprzedzeniem, przez umieszczenie na stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej datę wejścia w życie zmian Regulaminu. Informacja ta będzie dostępna w Sklepie przez 14 dni kalendarzowych. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Go4Music poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji dotyczącej zmian w Regulaminie nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.