Vouchers regulations
„KNOCK OUT PRODUCTIONS”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dystrybucji oraz warunki realizacji Kart Podarunkowych „KNOCK OUT PRODUCTIONS”, zwanymi dalej „Kartami Podarunkowymi”, wydawanymi przez Tomasza Ochaba, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Knock Out Productions” w Krakowie, adres: Chełmońskiego 130L/11 31-340 Kraków, NIP677-22-80-971, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym dalej: „Knock Out Productions”
 2. Karta Podarunkowa jest bonem towarowym na okaziciela, o wartości nominalnej na niej wskazanej,który, poprzez użycie unikalnego kodu, określonego na tej Karcie Podarunkowej, uprawnia do zapłaty za bilety na wydarzenia, których organizatorem jest Knock Out Productions. Realizacja Karty Podarunkowej przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
 3. Karty Podarunkowe dystrybuowane są w sklepie internetowym GO4Music pod adresem internetowym https://sklep.knockoutprod.net, prowadzonym przez Grzegorza Ochaba, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Go4Music, adres: ul. Chełmońskiego 130J lok. 10 31-340 Kraków,NIP 9452054217, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym prowadzona jest sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia artystyczne i rozrywkowe, zwanym dalej „Sklepem Internetowym Go4Music”.
 4. Karta podarunkowa uprawnia do nabywania biletów wstępu wyłącznie na wydarzenia organizowane przez Knock Out Productions, dostępnych w Sklepie Internetowym Go4Music.
 5. Procedura zakupu Karty Podarunkowej odbywa się na takich samych zasadach, jak procedura zakupu biletów wstępu na wydarzenia w Sklepie Internetowym GO4Music, określona w regulaminie Sklepu Internetowego GO4Music, dostępnym pod adresem internetowym: https://sklep.knockoutprod.net/pl/content/1/regulamin zwanym dalej „Regulaminem Sklepu Internetowego Go4Music”. Warunkiem realizacji zamówienia Karty Podarunkowej (wygenerowania Karty Podarunkowej) jest akceptacja przez nabywcę Karty Regulaminu Sklepu Internetowego Go4 Music oraz akceptacja niniejszego regulaminu oraz zapłata przez nabywcę kwoty stanowiącej jej równowartość w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego Go4Music.
 6. W programie objętym niniejszym regulaminem Karta Podarunkowa może mieć wartość nominalną: 50 zł lub 100 zł. Karta Podarunkowa może mieć postać karty elektronicznej jako link do pliku PDF umożliwiającego wydruk lub karty kolekcjonerskiej w formie papierowej, w zależności, która postać Karty Podarunkowej została wybrana przez jej nabywcę.
 7. Środki pieniężne odpowiadające wartości Karty Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.
 8. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres sześciu miesięcy od dnia jej aktywacji, którym jest dzień zapłaty przez nabywcę za Kartę Podarunkową.

§2
ZASADY UŻYCIA KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Realizacja Karty Podarunkowej następuje poprzez kliknięcie w okienko „Zrealizuj Kartę Podarunkową” oraz wpisanie unikalnego kodu określonego na Karcie Podarunkowej podczas procedury zakupu biletów na wydarzenia w Sklepie Internetowym Go4Music.
 2. W przypadku, gdy wartość nominalna określona na Karcie Podarunkowej nie wystarcza do zapłaty pełnej ceny należnej za bilet na wydarzenie, użytkownik Karty Podarunkowej, zobowiązany jest dopłacić różnicę środkami pieniężnymi przy użyciu sposobu płatności dostępnego w Sklepie Internetowym Go4Music.
 3. Kod znajdujący się na Karcie Podarunkowej może być użyty tylko raz, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu. Jeśli wartość nominalna biletu na wydarzenie jest niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, to w przypadku realizacji Karty Podarunkowej podczas takiej transakcji, użytkownikowi Karty Podarunkowej nie przysługuje prawo do zwrotu w gotówce niewykorzystanych środków pieniężnych ani wykorzystanie Karty Podarunkowej przy kolejnych transakcjach.
 4. Środki stanowiące równowartość Karty Podarunkowej wpłacone przez nabywcę nie podlegają zwrotowi na jego rzecz ani w całości ani w części, a także nie podlegają wymianie na gotówkę w całości lub w części, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 2 ust. 5niniejszego regulaminu i § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu, a także z wyjątkiem braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej z przyczyn leżących po stronie Sklepu Internetowego Go4Music lub innych przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. W przypadku powstania obowiązku zwrotu przez Knock Out Productions nabywcom uiszczonej przez nich cen za bilety na wydarzenie przy użyciu Karty Podarunkowej w związku z odwołaniem wydarzenia, zwrot nastąpi poprzez ponowną aktywację Karty Podarunkowej. W takim przypadku unikalny kod określony na Karcie Podarunkowej może zostać ponownie wykorzystany podczas zakupów w Sklepie Internetowym Go4Music przez okres 6 miesięcy od momentu ponownej aktywacji Karty Podarunkowej, o czym nabywca Karty Podarunkowej zostanie poinformowany drogą mailową w dniu aktywacji Karty Podarunkowej. W przypadku braku takiej możliwości zwrotu kwota odpowiadająca cenie biletu na odwołane wydarzenie zostanie zwrócona w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy podany przez nabywcę.
 6. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

§3
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji Karty Podarunkowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone drogą mailową na adres e-mail:kasia@knockoutprod.net lub przesłane w formie pisemnego oświadczenia na adres: Go4Music Grzegorz Ochab, ul. Józefa Chełmońskiego 130J lok. 10, 31-340 Kraków. W takim przypadku kod określony na Karcie Podarunkowej zostanie unieważniony.

Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Możesz też pobrać go, klikając tutaj

 1. Odstąpienie od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy Karta Podarunkowa została zrealizowana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (t.j. unikalny kod określony na Karcie Podarunkowej został użyty podczas zakupów w Sklepie Internetowym Go4Music.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy nabywca Karty Podarunkowej otrzymuje zwrot wszystkich uiszczonych płatności, w tym koszty dostarczenia Karty Podarunkowej(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym Go4Music) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu. Wszelkie zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.

§4
REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji przez użytkownika Karty Podarunkowej. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane drogą mailową na adres mailowy kasia@knockoutprod.net lub w drodze pisemnej na adres: Go4Music Grzegorz Ochab, ul. Józefa Chełmońskiego 130J lok. 10, 31-340 Kraków.

§5
POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu Internetowego Go4Music, dostępny pod adresem internetowym: https://sklep.knockoutprod.net/pl/content/1/regulamin
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: https://sklep.knockoutprod.net/pl/regulamin-kart-podarunkowych
 3. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umówo charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w przepisach prawa, to jest klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana niniejszego regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany niniejszego regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.12.2019.